Regulamin

Regulamin Sklepu  zyjlatwiej.pl

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego zyjlatwiej.pl a w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania i anulowania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest Firma Handlowa „Żyj Łatwiej” Lidia Tarnowska z siedzibą w Krzywcu,  przy ul. Siewnej 13D, o numerze NIP: 727-103-71-60,  Regon 100715842 , dalej zwanym „Sprzedającym”.

Firma Handlowa „Żyj Łatwiej” Lidia Tarnowska została zarejestrowana przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w dniu 31 lipca 2009 roku pod numerem 5858 w Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Adres poczty elektronicznej firmy: [email protected]

Numer telefonu firmy: 42 211 49 58.

 Niniejszy Regulamin zawiera:

§ 1 Określenie zakresu działalności 

§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

§ 3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

§ 5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych

§ 6 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu

Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością z gospodarczą lub zawodową tej osoby.

Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową prowadzoną przez Sprzedającego.

§1 Określenie zakresu działalności

 1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów 24 godziny na dobę w postaci artykułów pomocniczych do obsługi dnia codziennego (w szczególności przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych). Towary w niniejszym serwisie skierowane są do konsumentów, tj. poza zakresem ich działalności gospodarczej. Zdjęcia produktów umieszczone w serwisie wraz z określeniem ich ceny i specyfikacji stanowią ofertę handlową. Podane ceny są cenami brutto w walucie polskiej PLN i zawierają 23% podatku VAT lub 8% w przypadku wyrobów medycznych. Zakup jest możliwy poprzez zarejestrowanie się Użytkownika w serwisie lub poprzez tzw.”Szybkie zakupy”  (bez konieczności rejestracji). Koszt wysyłki po wybraniu przez Użytkownika jednej z proponowanych opcji transportu, pojawia się w podsumowaniu zamówienia. Zakup dokonywany jest poprzez kliknięcie „Dodaj do koszyka”.

 

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub  nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
 2.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

 1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. W celu zakupu produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka oraz podaje swoje dane adresowe, sposób transportu oraz płatności.
 3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.
 5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci paragonu, faktury elektronicznej, papierowej – w takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.
 6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres lub użytkownik osobiście odbiera  towar w miejscu siedziby Sprzedającego.
 7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.
 8. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w  serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 9. Odstąpienie od umowy następuje w przypadku podpisania przez konsumenta załączonego do produktu formularza odstąpienia od umowy oraz wysłania go  na wskazany adres Sprzedającego lub wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres:[email protected]Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.
 10. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 13. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
 15. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]  lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: Firma Handlowa „Żyj Łatwiej” Krzywiec ul. Siewna 13D,   95-070 Aleksandrów Łódzki.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

         a)    imię i nazwisko
         b)    adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
         c)    przedmiot reklamacji
         d)    przyczynę reklamacji
         e)    podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

 

     3. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w ustawowym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail      wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej na adres wskazany przez Użytkownika.

     4. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe –  obniżenia ceny. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna   konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

     5.  Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego zyjlatwiej.pl jest Firma Handlowa Żyj Łatwiej Lidia Tarnowska z siedzibą w Krzywcu, ul. Siewna 13D, 95-070 Aleksandrów Łódzki, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych, Nr NIP 7271037160. Dane kontaktowe przedsiębiorstwa: tel. +48 42 211 49 58 adres e-mail [email protected]

2. Przedsiębiorstwo przetwarza dane osobowe w celach: 

 1) świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie internetowym zyjlatwiej.pl oraz udostępnienia Internetowego Systemu Zamawiania Produktów w celu świadczenia usługi rezerwacji wybranych produktów, za pośrednictwem strony internetowej www.zyjlatwiej.pl . Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 (2) sprzedaży produktów oferowanych przez Przedsiębiorstwo – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 (3) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorstwa – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1     lit. f RODO), 

 (4) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorstwa – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

 (5) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

5. Odbiorcami danych osobowych będą:

(1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi zamówień sklepu internetowego zyjlatwiej.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Przedsiębiorstwa, 

(2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Przedsiębiorstwa z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.    

§6 Postanowienie Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin www.zyjlatwiej.pl/content/11-regulamin.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.
 3. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
 4. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
Koszyk
Scroll to Top