Jak zaplanować swoją karierę zawodową, gdy jesteś po pięćdziesiątce?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Planowanie kariery to nie tylko ustalanie celów oraz podejmowanie decyzji co do tego jaką pracę chcemy wykonywać w przyszłości. To również uwzględnienie szeregu takich czynników jak: zainteresowania, kompetencje, marzenia, aspiracje czy oczekiwania, cele życiowe. By odpowiednio zaplanować i zaprojektować swoją ścieżkę kariery należy poświęcić czas i wykorzystać poniższe wskazówki. Wszak we współczesnym świecie, gdzie tempo zmian i poziom nieprzewidywalności są bardzo wysokie, musimy nauczyć się strategicznie planować swoją karierę. Nagrodą będzie satysfakcja z wykonywanej pracy.

Najważniejsze ogólne wskazówki:

• Poznaj siebie, swoje mocne i słabe strony, jakie posiadasz talenty i w czym jesteś naprawdę dobry – skup się na maksymalnym ich wykorzystaniu
• Poszukuj i eksperymentuj, jak już osiągniesz jakiś sukces – nie spocznij na laurach
• Systematycznie inwestuj w swój rozwój zarówno w pracy, jak i poza miejscem zatrudnienia
• Buduj i pielęgnuj relacje z ludźmi i wykorzystuj je w swoim życiu
• Bądź proaktywny i optymistycznie nastawiony do świata

Planowanie ścieżki kariery obejmuje 5 najważniejszych etapów:

1. Diagnoza własnego potencjału
2. Wyznaczenie misji
3. Określenie celów zawodowych i osobistych
4. Wybór metod realizacji tych celów
5. Zaprojektowanie ścieżki kariery

  1. Diagnoza własnego potencjału

Jest to pierwszy i jednocześnie bardzo ważny etap planowania ścieżki kariery. Służy określeniu swoich mocnych i słabych stron, dokonać tu należy oceny swojej atrakcyjności dla pracodawcy. Zaś biorąc pod uwagę rosnącą konkurencję i ilość aplikujących w stosunku do wolnych wakatów. Dynamika rynku pracy wymaga ciągłej analizy i podwyższania własnej wartości.

  1. Wyznaczenie misji

Równie ważny etap w definiowaniu naszej drogi zawodowej. Misja tym różni się od ogólnego celu zawodowego, że jest to ogólny kierunek osobistego i profesjonalnego rozwoju, obszary, którymi chcemy i możemy się zająć. Misja jest naszym swoistym kompasem – wizją końca, realizacji naszego celu. Ułatwia koncentrację działań na tych systematycznie przybliżających nas do realizacji przyjętych założeń.

  1. Określenie celów zawodowych i osobistych

Uszczegółowienie misji stanowią konkretne i zapisane w formie zdania twierdzącego cele. Najbardziej popularną i jedną z najlepszych metod wyznaczania celów, jest technika SMART. Zgodnie z nią każdy z naszych celów zawodowych powinien być:

  • Specific – jasno określony, przejrzysty i konkretny (np. jestem młodszym specjalistą ds. obsługi klienta, chcę awansować na stanowisko starszego specjalisty ds. obsługi klienta)
  • Measurable – możliwy do zmierzenia, aby można było ocenić stopień jego wykonania (np. cel zostanie osiągnięty kiedy podpiszę aneks do umowy odnośnie mojego awansu na stanowisko starszego specjalisty ds. obsługi klienta)
  • Achievable – osiągalny (np. cel ten jest możliwy do osiągnięcia ponieważ dobrze wypełniam obowiązki młodszego specjalisty i rozwijam się na szkoleniach specjalistycznych dotyczących obsługi klienta)
  • Related – powiązany z misją życiową (np. zawsze chciałem być opiekunem klienta, pracować z ludźmi)
  • Time bound – określony w czasie (np. awansuję na stanowisko starszego specjalisty ds. obsługi klienta w ciągu 3 miesięcy)

Dodatkowo, bardzo istotne jest by cele określić w czasie. Podzielić je należy na:

  1. a) krótkookresowe, czyli operacyjne, obejmujące działania w ciągu najbliższego roku;
  1. b) średniookresowe, czyli taktyczne, dotyczące działań w okresie od 1 roku do 5 lat;
  1. c) długookresowe, czyli strategiczne, obejmujące okres powyżej 5 lat.

4.Wybór metod realizacji celów

Ustalone podstawy mamy już za sobą. Teraz należy pomyśleć nad metodami realizacji celów. Należą do nich różne aktywności umożliwiające zdobycie i rozwój kompetencji, np.: kursy, szkolenia, studia, specjalistyczne certyfikaty, wolontariat, działalność w organizacjach branżowych itp. Na tym etapie znów warto udać się do psychologa w firmie, bądź specjalisty ds. zasobów ludzkich, który będzie miał możliwość pomóc nam w doborze metod.

  1. Opracowanie planu kariery

Plan naszej kariery możemy opracować sami, bądź za pomocą naszego menedżera oraz specjalisty ds. zasobów ludzkich. Warto spisać kolejne kroki w realizacji ścieżki kariery i weryfikować poszczególne etapy ich realizacji. Ten sposób pozwoli nam na sprawdzenie jaki działania możemy jeszcze podjąć.

Plan winien zawierać następujące elementy:

  1. Nasza misja
  1. Nasze cele zawodowe
  1. Stanowiska pracy chronologicznie prezentujące kolejne awanse poziome lub pionowe
  1. Metody realizacji celów
  1. Horyzont czasowy – długość całej kariery oraz okresy osiągania poszczególnych etapów
  1. Rozmowa z przełożonym

Aby dokonać mądrego wyboru odnośnie przebiegu ścieżki kariery, potrzebujemy zdecydować, jakie czynniki są dla nas najważniejsze w pracy i wybrać opcję najbliżej odpowiadającą tym wymaganiom. Przełożony powinien być osobą, która pokaże nam jakie opcje wyboru ścieżki kariery mamy, a także znając nasze mocne i słabe strony zasugeruje nam najlepszą opcję.

Poza tym należy pamiętać, że kreowanie drogi zawodowej to trwający przez całe życie proces nauki i rozwoju. Z pewnością konieczne będzie jego wielokrotne korygowanie, elastyczne dostosowanie do aktualnej sytuacji. Dlatego powinniśmy na bieżąco analizować przebieg swojej ścieżki kariery, obserwować, jak kształtuje się nasza wartość rynkowa i w którym kierunku powinniśmy podążać. Pamiętajmy również by korzystać z pomocy bardziej kompetentnych oraz bardziej doświadczonych w tej materii ludzi.

Koszyk
Scroll to Top
Skip to content